­Åldersbestämning av s.k. ensamkommande barn – ökad rättssäkerhet. - Sverigedemokraterna i Västerås

­Åldersbestämning av s.k. ensamkommande barn – ökad rättssäkerhet.

Enligt FN:s barnkonvention används ordet barn i betydelsen; en individ som inte fyllt 18 år. Individer som är 13–19 år, kallas tonåringar eller ungdomar. Individer under 18 år har enligt FN:s barnkonvention rätt till särskilt skydd och samhällelig omsorg.

Sveriges kommuner, så även Västerås, har problem med hanteringen av ensamkommande då vi i vissa fall inte kan säga om individen är ett barn eller ej. Att placera vuxna individer som utger sig för att vara barn, på ett boende tillsammans med faktiska barn är både omdömeslöst och ansvarslöst av kommunen. Barnen riskerar exempelvis att utnyttjas på olika sätt av de vuxna som inte har rätt att bo där.

Västerås har ett avtal med Migrationsverket om ansvarstagande för ett visst antal ensamkommande per år (54 st. år 2015). Utöver det har vi ändå tagit emot långt många fler (386 st. på anvisning år 2015 + att vi varit ankomstkommun åt 156 st som anvisats till Västerås eller annan kommun). Tillsammans med bostadsbristen och en rädsla för att kränka den ensamkommandes integritet i samband med ett åldersbestämmande, väljer kommunerna att blanda barn och vuxna på boenden som är avsedda för ensamkommande barn. För att kunna säkerställa säkerheten för barnen när vi tar emot dem är det givetvis oerhört viktigt att vi ser till att de som placeras på boendet verkligen är barn.

Andra länder i Europa genomför en åldersbestämning av de ensamkommande, som nästan alltid saknar alla former av dokumentation som styrker deras ålder. Testerna visar på ett omfattande fusk när de muntligt angett sin ålder.

I Finland, Norge har ålderstester visat att, trots generösa tester, 66 % av de så kallade barnen i själva verket var över 18 år. En Dansk undersökning visar att under åren 2011 och 2012 av de s.k. ensamkommande barn som kom till ett danskt asylcenter visade sig efter rättsmedicinsk undersökning att 327 av 637 (51 %) som sade sig vara minderåriga ha ljugit om sin ålder och var över 18 år. De första fyra månaderna under 2013 var 75 % testade flyktingbarn över 18 år, enligt Danska Justitieministeriets statistik.

Med tanke på den stora ökningen av antalet ensamkommande till vårt land, kan man förmoda att antalet som undanhållit sin verkliga ålder och därmed är felaktigt placerade bland barn är högt.

Migrationsverkets officiella ståndpunkt när det gäller de ensamkommandes ålder är att hellre fria än fälla, alltså att utan några åtgärder acceptera den ålder som uppgivits. Migrationsverkets enda skyldighet är att informera den ensamkommande att han eller hon kan få en medicinsk åldersbedömning för att styrka sin ålder. Kommunerna får dock själva göra en åldersbestämning och bestrida Migrationsverkets bedömning. Migrationsverket står för eventuella kostnader.

Med hänvisning av ovanstående föreslår jag fullmäktige besluta:

  • Att Västerås kommun, i de fall där ensamkommandes identitet och ålder ej kan styrkas, genomför en åldersbestämning av de ensamkommande som placeras i kommunen.
  • Att ge Sociala nämndernas förvaltning i uppdrag att utreda och ta fram ett förslag för hur Västerås stad ska genomföra en så noggrann åldersutredning som möjligt med dagens teknik.

 

Ann-Christine From Utterstedt (SD)