Fråga till kso om flygplatsen och totalaförsvaret - Sverigedemokraterna i Västerås

Fråga till kso om flygplatsen och totalaförsvaret

Den styrande majoriteten i Västerås har fattat beslut om att avveckla flygplatsen, baserat på det ekonomiska läget och med en budget som inte går ihop. Någon hänsyn till rikets totalförsvarsförmåga verkar hittills inte ha tagits. Sverigedemokraterna är måna om att Sverige ska ha en god förmåga att försvara sig mot fientliga anfall eller stora kriser som kan drabba landet, regionen och kommunen. Därför anser vi det vara av största vikt att låta staten göra en granskning innan avvecklingen sker. Det är också den slutsatsen som dras i den statliga utredning som heter ”Förbättrat skydd för totalförsvaret” (SOU 2019:34). I förslaget till ny lag står följande:

Kap 1.1 Lagens syfte och definitioner:

”Denna lag syftar till att skydda väsentliga totalförsvarsintressen i samband med överlåtelse, upplåtelse och, i vissa fall, avveckling, av egendom som är av väsentligt intresse för totalförsvaret. Lagen innehåller bestämmelser om statens rätt att granska och vid behov förbjuda eller villkora en överlåtelse, upplåtelse eller avveckling av egendom som ägs av en kommun, ett landsting eller en enskild.”

Med hänvisning av ovanstående vill jag därför fråga:

  • Anser du att Västerås flygplats kan vara av väsentligt intresse för totalförsvaret? 

 

  • Är du villig att låta staten granska avvecklingen av Västerås flygplats? 

 

  • Om fråga 2 besvaras med JA, är du beredd att ompröva beslutet om avveckling i det fall staten anser att flygplatsen är av väsentligt intresse för totalförsvaret?

 

 

Erik Johansson (SD)