Avgiftsbelägg tolktjänster - Sverigedemokraterna i Västerås

Avgiftsbelägg tolktjänster

Motion till kommunfullmäktige

Avgiftsbelägg tolktjänster

 

Det är ingen nyhet att tolkkostnaderna i Sverige, under de senaste åren har skenat iväg. Idag finns ingen laglig reglering om hur tidsbegränsad rätten till skattefinansierade tolktjänster ska vara. Det tillhör däremot rimligheten att en immigrant som bosätter sig i Sverige, som dessutom erbjuds SFI, efter ett visst antal år inte längre ska vara i behov av tolk, utan ska ha lärt sig det svenska språket. Ansvar måste tas av immigranten att lära sig språket snarast.

Detta handlar inte enbart om kostnaderna, utan även om snabbare integrering.

En tänkbar konsekvens kan vara att den som inte lärt sig det svenska språket, trots att personen haft möjligheter under två år, får betala en avgift till kommunen när förvaltningarna/kommunen på grund av personens bristande kunskaper i svenska, behöver anlita en tolk. Vi kan inte fortsätta i samma takter som vi gör nu. Att inte ställa krav på att lära sig det svenska språket är att göra immigranten en björntjänst. Detta är inte endast en kostnadsfråga utan även en fråga om integration. Västerås Stad behöver mer resurser till välfärdens kärna och därför är det rimligt att spara in på tolktjänster.

Om den enskilde inte lär sig det svenska språket inom en rimlig tid, och därmed är i behov av en tolk, ska Västerås Stad ta ut en avgift för tolktjänster. En gemensam målsättning bör vara att den enskilde skall lära sig det svenska språket så fort som möjligt, rimligen på två år, vilket även är etableringstiden för nyanlända. Att kunna kommunicera med varandra utan tolk är en bra början till integration i det svenska samhället. En avgift blir även ett ekonomiskt incitament för nyanlända att lära sig det svenska språket så fort som möjligt.

Att avgiftsbelägga tolktjänster utreds i andra delar av landet, bland annat i Region Blekinge.

Fler och fler regioner och kommuner som nu får prioritera hur resurserna tilldelas förstår att det inte är rätt att skattebetalarna ska finansiera en människas ovilja att lära sig det svenska språket.

Med anledning av detta yrkar Sverigedemokraterna följande:

 

Att – i enlighet med motionens intentioner uppdra åt berörda nämnder att utreda ett införande av avgifter för tolktjänster, för personer som vistats i Sverige mer än två år.

 

 

Att- efter genomförd utredning, ge berörda nämnder i uppdrag att införa avgifter för tolktjänster, samt att ge undantag för den enskilde som behöver tolk på grund av funktionsnedsättning.

 

 

Erik Johansson (SD)