Integrationsplikt - Sverigedemokraterna i Västerås

Integrationsplikt

Integrationsplikt för nyanlända

 

Inom ramen för integration behöver vi ställa tydligare krav på den som kommit till Västerås och Sverige för att bygga sig ett eget liv här. Det gäller framför allt vikten av att lära sig svenska språket och att göra sig anställningsbar samt att komma i egenförsörjning utan subventionerade löner och inte utbetalas på bekostnad av arbetande individer som inte själva får subventionerade löner. Men integration är mer än ett jobb. En viktig del i integrationen är att anpassa sig efter det svenska samhället och de normer och värderingar som gäller här. God förståelse och kunskap om vad som gäller i Sverige ökar möjligheten att komma in i det svenska samhället. För att tydligt slå fast vikten av integration och den enskildes ansvar för detta föreslår Sverigedemokraterna i Västerås integrationsplikt för nyanlända i Västerås.

Svenska samhället bygger på grundläggande värderingar så som demokratiska principer och jämställdhet, värderingar som måste upprätthållas och värnas utan kompromisser. Svenska samhället bygger även på ett väl utbyggt välfärdssystem och socialt skyddsnät, som grundar sig på att alla bidrar genom att arbeta och betala skatt. Varje individs eget ansvar behöver tydliggöras och uppföljning på individnivå genomföras regelbundet.

Vi ställer samma krav på alla – att ställa krav handlar om att bry sig.

Med hänvisning till ovanstående föreslår Sverigedemokraterna att Västerås kommun inför en modell för integrationsplikt enligt följande:

  1. Fokus på jobb från dag ett. En individuell etablerings- och handlingsplan ska tas fram för varje individ med egenförsörjning som mål. Individen ska inte ha yrken där deras lön är subventionerad. Tydliga insatser och åtgärder ska anges i planen där krav såsom utbildningsplikt och krav på deltagande i praktikplats med mera kan vara aktuellt. Frångås planen uteblir rätten till eventuell ersättning eller andra rättigheter/förmåner.
  2. SFI-undervisning – ett av de viktigaste stegen för att integreras är att kunna språket. Vuxna nyanlända ska delta i SFI-undervisning och lära sig svenska språket. SFI undervisningen ska därför ställa krav på närvaro, progression samt kunskapsresultat. Resultatbaserade ersättningsmodeller för utbildningsanordnaren ska utredas för att stärka kopplingen mellan ersättning och kvalitet i utbildningen.
  3. Samhällsorientering – En obligatorisk kurs för alla vuxna nyanlända ska tydligt befästa att integration är en plikt och bygger på eget ansvar samt belysa vikten av svenska språket, eget arbete samt de rättigheter och skyldigheter som gäller här. Demokrati och jämställdhet mellan män och kvinnor är sådana exempel. Kursen ska ha genomgåtts inom ett år från att etableringen inleddes. Kursen avslutas med en examination, ett samhällstest. Klarar man inte testet får kursen göras om helt eller delvis.
  4. Etableringsboende – Västerås ska erbjuda etableringsboende till de som anvisas från Migrationsverket. Det är ett tillfälligt, första boende där kontraktstiden är max 24 månader utan besittningsskydd. Under den tiden är det individens ansvar att söka och hitta ett eget boende. Frångår individen sin integrationsplan innehållande SFI, samhällsorientering och etableringsinsatser utan giltiga skäl kan kontraktstiden kortas ner.

 

Erik Johansson (SD)