Interpellation till Kommunstyrelsens ordförande. - Sverigedemokraterna i Västerås

Interpellation till Kommunstyrelsens ordförande.

 

Myrby ponnyridskola

Myrby ponnyridskola är belägen i den Östra delen av Västerås och är en populär ridskola med elever i skiftande åldrar, de allra minsta är barn i förskoleåldern. Mellan ridskolans stall, hagar och ridvägar finns en bilväg med en hastighetsbegränsning på 50 km/h. Denna begränsning följs av en del trafikanter, medan ett flertal andra framför sitt fordon genom gården i betydligt högre hastigheter.

För en tid sedan hade det kunnat ske en mycket allvarlig olycka då hästar och elever korsade vägen på väg till ridvägarna i skogen. Lyckligtvis stod en bil då stilla och väntade vilket resulterade i att nästkommande bil som kom körandes smällde in i bakändan på den stillastående bilen och inte rakt in i hästar och elever. Alla inblandade hade tur just denna gång men både ägare, elever, föräldrar och boende är oroliga när vägen ska korsas. Alla är överens om att det inte är fråga OM en allvarlig olycka kommer att ske, utan NÄR den kommer att ske.

Vägen ägs av Vägverket och dialog har skett med både Vägverket och Västerås stad. Problemet är att ingen av parterna verkar vara insatta i faran som föreligger och uppfattas inte heller vilja ansvara för att vara den som föreslår någon åtgärd.

Västerås kommun har ett ansvar för sina invånare, Vägverket har ett ansvar för vägen.

 

Med hänvisning av ovanstående vill jag därför fråga:

 

Är Västerås stad medvetna om riskerna som finns för ridskolans elever?

Kände Västerås stad till den olycka ovanstående text beskriver?

Vilka åtgärder kan Västerås stad vidta för att ridskolans elever ska få en tryggare trafiksituation?

Har Västerås stad varit i kontakt med Vägverket i frågan?

Har dialog om åtgärder skett?

Vilka olika åtgärder har i så fall föreslagits?

Har parterna kommit överens om vem som ansvarar för att höja säkerheten när vägen måste korsas?

Kan Västerås stad anlägga farthinder eller på annat sätt höja trafiksäkerheten vid Myrby gård?