Invandringen bör minska - Sverigedemokraterna i Västerås

Invandringen bör minska

Publicerad i VLT 19 aug 2015

Invandringen bör minska

I ett inlägg den 8 augusti påstår Socialdemokraterna att hög invandring gör Sverige rikt. Det är en intressant tolkning på ett alldeles för komplext fenomen.

 Vad är det som gör den så vinstgivande? Det finns en mängd olika anledningar till att människor söker sig till vårt land.

Att påstå att alla dessa människor har en sådan potential till att göra vårt land rikt är att fara med osanning. Är alla de nytillkomna invånarnas påstådda potential dessutom viktigare än hos alla dem som har levt och verkat här sedan födseln eller kom till oss för länge sedan?

Med en befolkningsökning måste allt som finns i landet givetvis också anpassas till det ökade befolkningsantalet. Det behövs fler bostäder, utbyggd skola för barn och vuxna, tillbyggd infrastruktur och sjukvård som är anpassad efter det verkliga befolknings-antalet.

Det skulle också behövts en större poliskår. Några sådana anpassningar har inte genomförts.

Varför har inte den ökande invandringen gett Sverige en sådan vinst så att vi har kunnat genomföra alla dessa utbyggnader för att kunna tillhandahålla basbehoven för alla som befinner sig i landet?

Socialdemokraterna skriver: ”250.000 nya bostäder till 2020. Vägen dit går genom regelförenklingar och ekonomiskt stöd för att bygga fler små, billiga och klimatsmarta hyresrätter.”

Trovärdigheten i denna fråga är mycket låg. Om de menade allvar med ”regelförenklingar” borde man inte ha röstat nej till ett flertal förslag som är att betrakta som just regelförenklingar.

Socialdemokraterna säger nej till nationella byggregler. Det blir vanligare att kommuner som säljer mark för bostadsbyggande ställer krav på byggnadernas tekniska egenskaper. Dessa krav är ofta svårare och mer avancerade än Boverkets reglemente.

I första hand är det förstås inte heller regelförenklingar som är mest betydande för bostadsmarknaden. Den första åtgärden måste vara att minska den pågående massinvandringen. Det kommer att ta tid att bygga de bostäder som invånarna redan i dag behöver. Enligt Boverket är behovet just nu att bygga cirka 70 000 bostäder varje år för att stå rustat inför framtiden, det byggs i dag inte ens hälften.

Samtidigt som vi har alldeles för få bostäder, har vi en ständigt ökande invandring som slår rekord gång på gång. 127000 människor ankom till Sverige i fjol och den siffran kommer ständigt att öka med nuvarande förda invandringspolitik. En stabilare bostadsmarknad utan meningslösa subventioner och hetsbyggande måste till.

De flesta skattebetalare vill att deras pengar ska användas till att rusta upp vår gemensamma välfärd samt infrastruktur vilket inte S kan erbjuda. De prioriterar annat.

Maria Andersson Liljedahl (SD), landstinget Västmanland

Ann-Christine From Utterstedt (SD), oppositionsråd Västerås stad