Mer pengar till kommunens verksamhet, mindre till partikassorna. - Sverigedemokraterna i Västerås

Mer pengar till kommunens verksamhet, mindre till partikassorna.

De politiska partierna bör gemensamt bidra till en positiv ekonomisk utveckling och att mer resurser kan tilldelas kärnverksamheterna. Från politikens håll belastas Västerås stads välfärdslevererande verksamheter kontinuerlig med besparings- och effektivitetskrav i olika former. Det kan komma i form av allt ifrån direkta bortprioriteringar, det vill säga sänkningar av budgetramar, till mer komplicerade tillvägagångssätt. Ett exempel på det sistnämnda är att den politiska majoriteten beslutar att ej kompensera en viss verksamhet för pris- och lönekostnader fullt ut – vilket resulterar i ett indirekt sparkrav. Samtidigt framgår det genom stadens bokslutskommuniké att många nämnder går med underskott.

Utbildnings- och arbetsmarknadsnämnden, -39,9 miljoner kronor.
Individ- och familjenämnden, -154,1 miljoner kronor, exklusive flyktingverksamhet.
Nämnden för personer med funktionsnedsättning, -10,2 miljoner kronor.
Tekniska nämnden, -10,6 miljoner kronor.

Det är uppenbart att det finns utmaningar för den kommunala ekonomin. Samtidigt betalas ekonomiskt stöd ut till alla politiska partier som finns representerade i Västerås kommunfullmäktige med total 5 783 670 kronor av våra gemensamma skattemedel. Vad partiera gör med pengarna är i stort sett oreglerat.

Jag och Sverigedemokraterna är av åsikten att skattemedlen gör större nytta i kommunens kärnverksamheter än i partikassorna. Därför har jag i rollen i som oppositionsråd och ledamot i kommunfullmäktige lämnat in en motion om att sänka partistödet genom att reformera modellen för utbetalningarna.
I Västerås fördelas partistödet enligt två olika sorters stöd. Ett grundstöd som är lika för alla partier i fullmäktige, det uppgår till en totalsumma på 1 039 680 kr. Det andra stödet baseras på antalet mandat i fullmäktige och uppgår år 2019 till en totalsumma på 4 743 990 kr.

Partiernas varierande storlek i form av antal mandat i kommunfullmäktige innebär att partierna har olika ekonomiska förutsättningar. Den föreslagna förändringen innebär en progressiv sänkning av det totala partistödet genom att reformera fördelningen av mandatstödet. Principen är att sänkningen blir större ju fler mandat som innehas av ett parti. Sänkningen är generell och kan gynna respektive missgynna samtliga partier utifrån valresultatet. Enligt förvaltningsrätten sker därför ingen särbehandling av något parti och är därmed förenlig med kommunallagen.

Enligt motionen ska det fastställas en undre mandatgräns som omfattar de partier med ett lågt mandattal och därför inte kommer påverkas av modellen. Om ett parti överskrider den nedre mandatgränsen skall mandatstödet sänkas i enlighet med en procentuell sänkning som blir större desto fler mandat partiet innehar. Det fastställs även en övre mandatgräns som omfattar de partier med ett högre mandattal än det som angivits och därmed kommer får en full påverkan av modellen. Om partiet överskrider den övre mandatgränsen skall en full sänkning av mandatstödet genomföras. Jag föreslår att den fulla sänkningen innebär tio procent av mandatstödet. Om ett parti befinner sig mellan mandatgränserna skall en procentuell sänkning göras i enlighet med den i motionen beskrivna stegvisa sänkningen per mandat.

Förslaget påverkar stadens totala resultat endast på marginalen men fungerar inte minst som en tydlig signal till hårt kämpande chefer och anställda inom ekonomiskt pressade verksamheter att politiken åtminstone är redo att bidra till en förbättring.

Emil Thessén (SD), oppositionsråd