Upprätta ett mångkulturellt bokslut där kostnaderna samt samhällskonsekvenserna av den oansvariga invandringspolitiken måste redovisas. - Sverigedemokraterna i Västerås

Upprätta ett mångkulturellt bokslut där kostnaderna samt samhällskonsekvenserna av den oansvariga invandringspolitiken måste redovisas.

Effekterna av den invandringspolitik Sveriges ledande politiker bedrivit sedan mitten av 1970-talet och framåt har under lång tid visat sig vara negativa för Sverige. Problemen vi ser med massinvandringen och mångkulturen både nationellt och lokalt är exempelvis:

 • Höga kostnader som underminerar välfärden
 • Försämrat samhällsklimat och minskad gemenskap
 • Ökad brottslighet och därmed minskad trygghet
 • Ökad segregation och utanförskap
 • Parallella samhällen växer fram

Några av de konsekvenser vi också sett lokalt hittills rörande Västerås kommun:

 • Kostnaderna för SFI i kommunen ökade från 11 miljoner år 2000 till 25,3 miljoner år 2014. (SCB)
 • Kommunen har öppnat en skola enkom för nyinvandrade elever.
 • City har blivit ett tillhåll för invandrargäng och butiksägarna känner oro, både för sin personal och för sina kunder.
 • Stadsdelen Bäckby klassas som en ”no go-zon”.
 • Polisen är underbemannad och har prioriteringsproblem när brottsligheten ökar.
 • Individ- och familjenämnden har fått en massiv ökning av ärenden rörande nytillkomna invandrare.
 • Problem att rekrytera familjehem och gode män.
 • En alltför hög arbetsbelastning för socialtjänstens personal.
 • Hög bostadsbrist

En öppen redovisning skulle skapa ett underlag för att kunna utvärdera det mångkulturella samhällsbyggnadsexperimentets effekter. Ett mångkulturellt bokslut skulle även synliggöra särskilda behov inom olika samhällsgrupper.

Västerås skattebetalare har rätt att få ta del av en öppen redovisning av alla kostnader som finns i kommunens verksamheter. Så är inte fallet idag. Exempelvis redovisas inte kostnaden för modersmålsstöd inom förskolan sedan år 2010. Ersättningen för modersmålsträning år 2010 var 2 217 000 (12 750 kr. / barn och år). Efter år 2010 redovisas inte kostnaderna specifikt, utan fördelas till olika aktiviteter, exempelvis tolk, mindre barngrupper, föräldragrupper, inköp av material såsom böcker på andra språk. Från år 2011 beräknas den sociala vikten till skolorna, på antal barn med utländsk bakgrund. Beloppet som fördelades på detta sätt var år 2014 tre miljoner kr.

Hur många dolda kostnader, vad gäller exempelvis integration finns det? Hur mycket har invandringen till kommunen kostat hittills? Hur mycket kostar invandringen till kommunen idag? Det vet inte Västerås skattebetalare. Enligt SKL är det så att kommunerna själva har en kostnadsbelastning på 88 % för invandringen. Det stämmer dåligt

överens med styrande politikers påståenden, där de gång på gång försöker hävda att vi tjänar mycket på invandringen och att det är bra för vårt samhälle. De verkliga kostnaderna för invandringen till kommunen bör därför redovisas likväl som kostnaderna för äldreomsorg, skola, barnomsorg etc. Likaså bör konsekvenserna av ett mångkulturellt samhälle redovisas.

 Med hänvisning av ovanstående föreslår jag fullmäktige besluta:

 • Att Västerås kommun snarast ska upprätta ett Mångkulturellt bokslut där kommunens kostnader för invandring och integration redovisas årligen.
 • Att det mångkulturella bokslutet även redovisar samhällskonsekvenserna av det mångkulturella samhällsbyggarexperimentet.

Ann-Christine From Utterstedt (SD)