Motion om att ta fram nya riktlinjer för ökad säkerhet i Västerås kommuns skolor. - Sverigedemokraterna i Västerås

Motion om att ta fram nya riktlinjer för ökad säkerhet i Västerås kommuns skolor.

Skolan har på många sätt utvecklas mot en större öppenhet. Men samhällsutvecklingen har tyvärr gått i annan riktning där hot och våld har ökat och inte ens skolorna har förskonats från mycket allvarliga brott nationellt. Skolor i Västerås kommun, som i övriga landet, är till största delen öppna, inte bara för elever och deras vårdnadshavare, utan även för besökare av olika slag. I de fallen obehöriga besökare har velat ta sig in på skolorna har de oftast kunnat göra det ostört. Ett antal incidenter har också inträffat i samband med detta. Både FN:s barnkonvention och skollagen slår fast att alla barn har rätt att känna sig trygga i skolan. Därför har vi politiker ett viktigt uppdrag, vi måste agera innan det sker någon allvarlig, tragisk händelse på någon av våra skolor i Västerås kommun.

Västerås kommun har en krishanteringsplan i händelse av att något allvarligt inträffar. Vårt förebyggande arbete är dock till största delen begränsat till att förebygga olyckor men inte andra typer av risksituationer

Skolorna har inte, till skillnad från exempelvis socialförvaltningen, setts som säkerhetsutsatta arbetsplatser. I ljuset av den senaste samhällsutvecklingen med ökad problematik kring narkotikaanvändning, brottslighet, våld och hot om våld blir det än mer aktuellt att tänka över säkerheten. Den negativa samhällsutvecklingen innebär kanske också att vi behöver införa ett hållbart system för att hålla skolor låsta och stängda för allmänheten. Även om våra skolor lokalt inte ännu utsatts för allvarliga händelser ska vi inte avvakta och hoppas på att något inte inträffar.

Med hänvisning av ovanstående föreslår jag fullmäktige besluta:

  • Att nya riktlinjer för ökad säkerhet i Västerås kommunala skolor snarast tas fram.
  • Att en kartläggning av eventuella riskbilder på de olika skolorna och utifrån detta införa åtgärder för att ökad säkerhet planeras och vidtas.
  • Att berörd nämnd ges i uppdrag att utreda möjligheten till att hålla skolbyggnader låsta, även under pågående verksamhet.

 

Ann-Christine From Utterstedt (SD)