Sverigedemokraterna - Sverigedemokraterna i Västerås

Sverigedemokraterna

Hej och välkommen till Sverigedemokraterna Västerås

Varmt välkomna till vår förening.
Vi hoppas att ni får en trevlig vistelse på vår sida.

Ann-Christine From Utterstedt

Ordförande SD Västerås

Skicka e-post till oss
Tel: 021-393120

 • Migration-Flyktingar

  Genom att införa ett tillfälligt stopp i kommunens mottagande av flyktingar, ensamkommande och andra asylsökande (som i en klar majoritet av fallen saknar verkliga asylskäl) kommer kostnaderna för kommunen att minska, vilket ger stora möjligheter att återupprätta den välfärd som övriga riksdagspartier gemensamt urholkat.

  Vårt svenska välfärdssystem bygger på principen om att bidra efter förmåga och få tillbaka efter behov. Men när det på kort tid har invandrat mycket stora grupper som förväntas få ta del av den gemensamma kakan, trots att de aldrig har bidragit till densamma, har det svenska välfärdsystemet kommit i obalans.

  Detta har naturligtvis förändrat de välfärdspolitiska förutsättningarna radikalt. Det finns således en tämligen enkel förklaring till varför svensk välfärd är på väg att falla samman. Detta märks inte minst i våra skolor, inom omsorgen och i hur man behandlar våra äldre.

   

   

   

 • Ekonomi

  Vi Sverigedemokrater känner stor respekt inför att handskas med kommunens pengar som, till största delen är de förvärvsarbetandes inbetalda skattemedel. Det är dina pengar, det är mina pengar och de ska fördelas på vår gemensamma välfärd.

  Vi förtroendevalda har ett enormt ansvar för att fördela våra pengar på bästa sätt. Ingen ska ha särskilda fördelar inom något område, exempelvis för en sexuell läggning eller en viss etnicitet. Våra invånare som inte har möjlighet att arbeta på grund av sjukdom eller annan problematik, hemlösas förutsättningar eller andra områden där människor behöver hjälp är samhällets, alltså alla vi människors, ansvar att ge en rättvis vardag och ett bibehållet människovärde.

   

 • Migration-Ekonomi

  Den ekonomiska situationen för Västerås kommun ser mycket allvarlig ut. Vi har drabbats hårt av kostnader som den ansvarslösa invandringspolitiken som bedrivs av ”Sjuklövern” på riksdagsnivå fört med sig. Vi har en negativ ekonomisk trend, som slår hårt mot kommunens verksamheter. Med en allt större invandring ökar också kommunens kostnader alltmer. Majoriteten har avhjälpt situationen genom försäljning av tomträtter och fastigheter. Kommunen har också fått ett statstöd på 79 mnkr att fördela. Majoriteten har försökt att lura i oss att detta stöd enbart kan användas till kostnader som invandringen medfört, men det stämmer inte. Kommunen är fri att använda stödet till vad vi anser det passar bäst. Övriga partier väljer givetvis att lägga dessa extrapengar på integration. Vi Sverigedemokrater väljer däremot att se till att den vardagliga tillvaron för alla våra invånare ska bli bättre. Vi kan inte acceptera att besparingar på exempelvis äldre, sjuka och barn genomförs. Majoriteten verkar däremot inte rädas sådana besparingar.

 • Miljö

  Kommunen bör gynna miljön och spara energi på olika sätt, bland annat genom att använda miljöfordon i den egna verksamheten. Laddstationer till elbilar ska finnas så att det blir enkelt att använda miljövänliga elbilar.

  Fjärrvärme är att föredra medan vindkraft inte bör uppföras i storskalighet. Vindkraften är mycket kostsam och det har visat sig att det är svårt att få lönsamhet i det. För att vindkraft ska vara effektivt så behöver det blåsa varje dag året runt vilket det inte gör samt att vi vet att det har påverkat fågellivet negativt.

 • Samhällsbyggnad

  Bostäderna i Västerås är för få och vi måste bygga ikapp. Befolkningsmängden har ökat i alltför snabb takt och vi har inte kunnat möta det ökade behovet av bostäder. Fokus i nybyggnationen bör främst ligga på att uppföra hyresrätter till ungdomar som vill flytta hemifrån.

  Vi ska bevara historiskt förankrade miljöer och hänsyn ska tas till vårt kulturarv när nya bostäder uppförs. Byggnader med starkt symbolvärde och som kraftigt avviker från svensk eller västerländsk byggnadstradition ska inte uppföras.

  I kommunfullmäktige röstade vi nej till förslaget på att godkänna detaljplanen vid Domkyrkan. Detta är en känslig miljö som bör bevaras som den är. Vi känner oss inte trygga med att den byggnad som nu ska uppföras kommer att byggas på ett sådant sätt att den smälter in i övrig bebyggelse.

  Västerås är en av Sveriges äldsta städer. Varje gammal byggnad i staden bär på en historia som ger Västerås sin identitet. Vi har Ångkraftverket, Turbinhuset, Fridnässkolan, Stadshotellet. Erik Hahr var vår förste stadsarkitekt och satte under 1900-talets första decennnier sin prägel på staden. Han skapade en stad med historisk atmosfär och karaktär.

  Vi har många gamla vackra byggnader i vår stad och det kan vi tacka Erik Hahr för.

  Fryxellska skolan är en utav dem. Ritningarna till byggnaden blev klar 1902 och användes först som flickskola. Vi vill bevara och behålla skolan i Västerås stads ägo. Denna majestätiska byggnad står centralt på Oxbackens kant och utstrålar mer än 100-årig historia. Att få njuta av dess charm, historia och kulturella värde är en självklarhet. En profil i Västerås. Skolan är välkänd, mycket för sin musik och dans. Det har blivit en del av Västerås och skolans elever har gett västeråsarna mycket glädje. Man betraktar skolans musikinriktning som en av Sveriges främsta och äldsta. Sveriges och Västerås kulturarv ska vi vara mycket rädda om. Majoritetens iver att sätta Västerås ”på kartan” mynnar ut i stundtals märkliga detaljplaner och byggnationer. Förutom att arbeta på stationsområdet med en byggnad som kan liknas vid en rymdstation, har man nu valt att lägga krut på att ta fram en detaljplan för att kunna bygga trekantiga hus. Det har tydligen tagit sex år att ta fram denna plan då det funnits problematik kring exempelvis bullernivån. Beslutet kring detta var inte så lätt att ta ställning till. Det var svårt att rösta emot förslaget eftersom vi är i sådant enormt behov av bostäder. Det var lika svårt att rösta för det eftersom detaljplanen var onödigt detaljerad. Eftersom majoriteten bestämt sig för detta så blir det nu trekantiga hus som byggs på kvarteret Kungsljuset 2.