Sverigedemokraterna - Sverigedemokraterna i Västerås

Sverigedemokraterna

Hej och välkommen till Sverigedemokraterna Västerås

Varmt välkomna till vår förening.
Vi hoppas att ni får en trevlig vistelse på vår sida.

Ann-Christine From Utterstedt

Ordförande SD Västerås

Skicka e-post till oss
Tel: 021-393120

 • Äldreomsorgen

  På ålderns höst kan man komma att behöva omsorg och då ska det ske med allra största respekt för individen. Nämnden har infört ett tak för antal beviljade timmar i hemtjänsten vilket vi ser som positivt, men det kräver att kommunen har särskilda boenden med platser för att kunna tillgodose behovet som nu har uppstått. Vi har en åldrande befolkning och behöver därför göra en långsiktig plan för nybyggnationer av särskilda boenden som sträcker sig längre fram i tiden än idag. (mer…)

 • Förskolan

  Den första tiden i ett litet barns liv är så oerhört viktig och betydelsefull för den fortsatta utvecklingen i livet. Både som barn och förälder måste man känna sig trygg med att förskoleverksamheten är den allra bästa. Trygga barn är en förutsättning för att långsiktigt skapa ett tryggt samhälle där vi värnar om varandra. För de föräldrar som vill att deras barn ska få enskild pedagogisk omsorg ska det valet givetvis finnas och vara möjligt att få. Barngrupperna ska inte överstiga antalet barn som skolinspektionen rekommenderar.

  Vi anser att de pedagogiska måltiderna är viktiga i barns utveckling och ska givetvis fortsätta i verksamheterna. Barn tar efter vad vuxna gör. Äter inte den vuxne tillsammans med barnen så ifrågasätts det av barnen som inte förstår varför. Det medför också att barn i grupper där den vuxne inte äter vid måltiderna äter mindre mängd mat.

  I förskolor där man behöver riktade insatser, ska en verksamhetsplan upprättas för att säkerställa att kvalitén av investeringen verkligen bidrar till en förbättring i verksamheten.

  Vi vill ta bort modersmålsundervisningen i förskolan och istället ska det finnas möjlighet att få extra stöd i svenska språket. Vårt svenska språk ska användas i förskolan för att barnen snabbt ska lära sig att kommunicera på sitt nya hemspråk och få den bästa förutsättningen för att klara sin skolgång. Hemmet ansvarar själva för att lära barnet sitt modersmål och ska inte vara kommunens ansvar.

  Våra viktiga svenska värderingar och traditioner ska genomsyra verksamheten och ge barnen en meningsfull vardag där de känner sig sedda och trygga.

  Ett regelverk på miniminivå för fri- och lekytor för de kommunala förskolorna ska tas fram. Barn tar plats och behöver gott om utrymme på förskolan, såväl inomhus som utomhus, för att kunna utveckla lek och socialt samspel på ett sätt som tillgodoser deras behov. Något som är mycket viktigt då leken har en viktig betydelse för barns utveckling och skapar förutsättningar för att öka deras självkänsla, självkännedom och sociala färdigheter.

   Arbetsmiljön för personalen är en lika viktig förutsättning för att attrahera nya utbildade pedagoger som att attrahera redan anställda pedagoger att stanna kvar inom sitt yrke. Personalen ska kunna gå hem efter arbetsdagens slut och vara nöjda med sin dag med känslan av att ha utfört ett bra arbete under bra förutsättningar.

 • Grundskolan

  Den viktiga skoltiden ska vara en förlängning i tänket som råder under förskoleåren och fortsätta erbjuda barnen trygghet och traditioner. Eleverna ska känna stolthet och att det är ett stort och viktigt steg i livet att börja i skolan. Också här ska vår svenska identitet stärka eleverna så att de känner sig delaktiga och viktiga i det övriga samhället. Kunskaper om den svenska historien och vårt kulturarv ska ges större utrymme i undervisningen. Barn med utländsk bakgrund som redan i förskolan har haft möjlighet att få extrastöd i svenska språket kommer att få lättare start i grundskolan.

  Vi främjar fysisk aktivitet och verkar för att mera idrottstimmar ska läggas under skoltid, då vi tror att elevernas inlärning och koncentration då kraftigt förbättras.

  Skolan ska främja respekten för demokrati, kritiskt tänkande och åsiktsfrihet. Pedagogerna ska aldrig framföra sina egna åsikter och påverka barnen i någon riktning. Undervisningen ska vara neutral och baserad på fakta och tillförlitlig forskning i alla lägen så att eleverna själva kan utveckla sitt kritiska tänkande. Elevernas oliktänkande bör inte värderas i ”rätt” eller ”fel” åsikter enligt pedagogens bedömning.

  Omdömen bör ges även under barnets tidiga skolår för att i tidigare ålder upptäcka barn som är i behov av extra stöd av något slag. Vi vill också betona vikten av att det under skolgången förväntas en prestation av eleverna. Vi behöver stärka känslan av att skolan är till för lärande och inte är en plats för stök. Lärande och bildning ska vara betydelsefullt, roligt och givande och med det följer ett ansvar att göra det bästa man kan av skoltiden från både elevernas och deras föräldrars sida.

  Skolans ansvar är att se till att personalen som arbetar där är rätt utbildade, tillräckligt många och i toppklass. Målet är att vi återigen ska vara en skola av världsklass. Läraren ska lägga sin tid på undervisning. Annan personal kan sköta det administrativa arbetet, exempelvis en lärarsekreterare. Därför vill vi att fler vuxna ska arbeta i skolan.

  Vi föreslår att inrätta en förberedelseskola där invandrade elever skall gå tills de är redo att slussas in i grundskolan.

 • Införa en förberedelseskola.

  Alla elever som är nyanlända och som omfattas av skolplikten, ska gå i en förberedelseskola. Skolan ska vara avskild från den vanliga skolan. Den nyanlända eleven kommer att gå kvar där till dess att han eller hon har sådan kunskap i svenska språket och övriga ämnen att eleven kan förflyttas till en vanlig klass. Kunskapsnivån, inte en specifik tidsgräns, ska styra när eleven ska slussas vidare till den vanliga skolan. Eleven ska inte placeras i en klass där barnen är avsevärt mycket yngre för att eleven inte når upp till jämnårigas kunskapsnivå. Detta betyder att en nyanländ elev kan gå kvar i förberedelseskolan under hela sin skoltid. (mer…)

 • Införa ett återvändarcenter

  Västerås befolkning har ökat rejält de senaste åren, prognosen är att vi vid årsskiftet 2017/2018 kommer att vara 150 000 invånare. Detta har skapat stora problem på flera områden: bostäderna är för få, likaså antalet förskolor och skolor, kommunen blir segregerad. Samtidigt som arbetslösheten är stor är behovet av kvalificerad arbetskraft inom olika områden på grund av befolkningsökningen stor, ett faktum som är problematiskt. Detta beror givetvis på att många nytillkomna helt eller delvis saknar utbildning.  En stor del av individerna från den utomeuropeiska invandringen har haft svårt att etablera sig i vårt svenska samhälle. Många har bosatt sig i de redan invandrartäta stadsdelarna som dras med hög arbetslöshet, kriminalitet och social oro. Framtidsutsikterna förvärras ytterligare när inflödet av nyanlända dessutom ökar där utbildningsplatser, arbetstillfällen och bostäder inte skapas i samma utsträckning. Faktum är att många i dessa stadsdelar på grund av detta blivit dömda till ett livslångt utanförskap. Ett utanförskap där bidrag eller kriminalitet har blivit enda inkomstkällan. Trots en mängd kostnadsdrivande insatser förvärras ständigt situationen. (mer…)