Sverigedemokraterna - Sverigedemokraterna i Västerås

Sverigedemokraterna

Hej och välkommen till Sverigedemokraterna Västerås

Varmt välkomna till vår förening.
Vi hoppas att ni får en trevlig vistelse på vår sida.

Ann-Christine From Utterstedt

Ordförande SD Västerås

Skicka e-post till oss
Tel: 021-393120

 • Kultur

  Vårt kulturarv ska fungera som ett sammanhållande kitt, varje samhälle behöver kollektiva minnen för att känna gemenskap och att man delar normer och värderingar. Kulturarvet ska hanteras varsamt och att värna om det är att visa respekt mot tidigare generationer och att med stolthet minnas vad de åstadkommit. Fokus bör ligga på att bevara och vidareutveckla det svenska och lokala kulturarvet. Att stärka intresset för vårt lands kultur och historia samt värna vår gemensamma identitet underlättar också assimileringen av nyinflyttade invandrare.

  Vi ska ha ett levande, brett och tillgängligt folkligt kulturliv där bland annat sevärdheter, musik- och kulturskolor fyller en viktig funktion. Kommunalt kulturstöd ska inte gå till politisk eller politiserad verksamhet. Inte heller ska kulturstödet betalas ut till föreningar eller samfund som inte delar våra demokratiska värderingar.

  Vallby friluftsmuseum är ett populärt utflyktsmål för många barnfamiljer. Medel för att underhålla byggnader och omgivning ska vara tillräckligt. Vi satsar också på ett besökscentrum där.

  Att njuta av vår vackra stad med en tusenårig historia, är att ta en promenad längs med Svartån som ringlar sig från norra Västmanland, genom Västerås. Att känna till historien, att stråken har anor från stenåldern och att få njuta av vyn, gamla kulturer, minnesmärkta byggnader och den underbara naturen är en gåva till oss alla i Västerås. Detta är kulturarv, som vi vill bevara för kommande generationer.

   

 • Omsorg

  Tillgängligheten för funktionsnedsatta personer ska alltid vara i fokus i kommunens verksamheter. Förutsättningarna för att kunna utnyttja kultur, friluftsliv, omsorg, restaurangbesök, utbildning med mera ska vara lika för alla invånare i kommunen.

  Boendestödet är en otroligt viktig del i att vardagen ska fungera för de individer som behöver det. Vi prioriterar också träffpunkter och annan social verksamhet.

  Kostnaderna för nämnden har ökat avsevärt de senaste åren. Det innebär att kontrollerna över beviljade biståndstillstånd måste följas upp med större noggrannhet så att endast de som verkligen behöver dem får sådana. Vi måste komma tillrätta med det bidragsfusk som förekommer. Därför kommer vi att verka för att endast specialistläkare får skriva intyg. Det behövs också fler handläggare för att ansökningarna ska kunna få en rättvis och riktig bedömning.

   

 • Arbetsgivare

  Vi vill satsa på att bättre matcha utbildningar efter arbetsmarknadens behov. I Västerås har vi många människor som får försörjningsstöd under lång tid. För att stävja detta måste vi kunna erbjuda bra utbildningar som leder till arbete. Det ska givetvis också löna sig att arbeta och förutsättningarna för att försörja sig själv måste bli bättre. Reglerna för bidrag som betalas ut till människor som inte kommer i arbete ska vara lika för alla. Försörjningsstöd ska inte betalas ut samtidigt som personen uppbär annan inkomst i form av lön eller personliga bidrag.

  I och med de nya a-kassareglerna har det blivit svårare för lokala småföretagare att rekrytera arbetskraft. Intresset för att arbeta som timvikarie har till stor del svalnat.

  Det är av största vikt att vi bryter ungdomsarbetslösheten. Vår tanke är därför bland annat att en anställningsform som heter lärlingsjobb ska införas.

 • Äldreomsorgen

  På ålderns höst kan man komma att behöva omsorg och då ska det ske med allra största respekt för individen. Nämnden har infört ett tak för antal beviljade timmar i hemtjänsten vilket vi ser som positivt, men det kräver att kommunen har särskilda boenden med platser för att kunna tillgodose behovet som nu har uppstått. Vi har en åldrande befolkning och behöver därför göra en långsiktig plan för nybyggnationer av särskilda boenden som sträcker sig längre fram i tiden än idag. (mer…)

 • Förskolan

  Den första tiden i ett litet barns liv är så oerhört viktig och betydelsefull för den fortsatta utvecklingen i livet. Både som barn och förälder måste man känna sig trygg med att förskoleverksamheten är den allra bästa. Trygga barn är en förutsättning för att långsiktigt skapa ett tryggt samhälle där vi värnar om varandra. För de föräldrar som vill att deras barn ska få enskild pedagogisk omsorg ska det valet givetvis finnas och vara möjligt att få. Barngrupperna ska inte överstiga antalet barn som skolinspektionen rekommenderar.

  Vi anser att de pedagogiska måltiderna är viktiga i barns utveckling och ska givetvis fortsätta i verksamheterna. Barn tar efter vad vuxna gör. Äter inte den vuxne tillsammans med barnen så ifrågasätts det av barnen som inte förstår varför. Det medför också att barn i grupper där den vuxne inte äter vid måltiderna äter mindre mängd mat.

  I förskolor där man behöver riktade insatser, ska en verksamhetsplan upprättas för att säkerställa att kvalitén av investeringen verkligen bidrar till en förbättring i verksamheten.

  Vi vill ta bort modersmålsundervisningen i förskolan och istället ska det finnas möjlighet att få extra stöd i svenska språket. Vårt svenska språk ska användas i förskolan för att barnen snabbt ska lära sig att kommunicera på sitt nya hemspråk och få den bästa förutsättningen för att klara sin skolgång. Hemmet ansvarar själva för att lära barnet sitt modersmål och ska inte vara kommunens ansvar.

  Våra viktiga svenska värderingar och traditioner ska genomsyra verksamheten och ge barnen en meningsfull vardag där de känner sig sedda och trygga.

  Ett regelverk på miniminivå för fri- och lekytor för de kommunala förskolorna ska tas fram. Barn tar plats och behöver gott om utrymme på förskolan, såväl inomhus som utomhus, för att kunna utveckla lek och socialt samspel på ett sätt som tillgodoser deras behov. Något som är mycket viktigt då leken har en viktig betydelse för barns utveckling och skapar förutsättningar för att öka deras självkänsla, självkännedom och sociala färdigheter.

   Arbetsmiljön för personalen är en lika viktig förutsättning för att attrahera nya utbildade pedagoger som att attrahera redan anställda pedagoger att stanna kvar inom sitt yrke. Personalen ska kunna gå hem efter arbetsdagens slut och vara nöjda med sin dag med känslan av att ha utfört ett bra arbete under bra förutsättningar.