SD: Vilseledande från majoriteten om sommarjobben. - Sverigedemokraterna i Västerås

SD: Vilseledande från majoriteten om sommarjobben.

 

 

Den politiska majoriteten försöker i sin replik till SD och ungdomsförbundet Ungsvenskarna att förvränga debatten genom att aktivt feltolka både nämndinitiativet och tillhörande debattartikel.

Det finns en överhängande risk att möjligheterna för ungdomar att få ett sommarjobb försämras till följd av konkurser, permitteringar och ett allmänt tufft läge för våra företagare.

Att då enbart fokusera på kommunala sommarjobbsmöjligheter inom Västerås stad är otroligt slappt och att företrädarna för majoriteten utifrån detta slår sig för bröstet är förbluffande. Företrädarna har helt missat den sammantagna problembilden och försöker samtidigt ge sken av att vi enbart fokuserar på kommunala sommarjobbsmöjligheter – fult!

Det här är ett betydelsefullt ämne och vi finner oss inte i majoritetens behandling. Majoriteten valde heller inte att bifalla initiativet i kommunstyrelsen 13/5 vars förslag till beslut ordagrant löd:

Att en översyn av ungdomarnas möjligheter till sommarjobb görs med bakgrund av utbrottet av COVID-19.

Att Västerås stad, om behovet finns, stärker möjligheterna för ungdomar att få sommarjobb med bakgrund av utbrottet av COVID-19.

Det är inte första gången vi ruskar på huvudet åt den politiska majoritetens agerande. För ingenstans står det att detta avgränsas till att enbart bedöma Västerås stads interna förfaranden. Vi undrar om företrädarna för den politiska majoriteten helt missat detta faktum eller försöker dessa vilseleda VLT:s läsare.

Initiativet innebär att en översyn görs utifrån ungdomarnas situation, inte Västerås stads. Detta innefattar givetvis sommarjobbsmöjligheter i både privat och offentlig regi, alltså den sammantagna lägesbilden.

Det innebär att om det utifrån föreslagen översyn beräknas saknas x antal sommarjobbsmöjligheter inom privat sektor bör Västerås stad täcka upp i likvärdig omfattning inom offentlig sektor.

Utbrottet av coronaviruset bedöms enligt regeringens vårproposition 2019/20:99 att minska ungdomars möjligheter att få sommarjobb under 2020.

Att Västerås stad kommer även i år erbjuda 700 ungdomar feriejobbspraktik i sommar, och att barn- och utbildningsförvaltningen undersöker om vi i Västerås kan erbjuda ännu fler ungdomar jobb med de statliga medlen, är självklart bra.

Bortsett från den lilla detaljen att det är samma antal platser som vi har haft under flera år, vilket företrädarna från den politiska majoriteten medger. Samt att utan en korrekt översyn, som inkluderar både privat och offentlig sektor, av ungdomarnas möjligheter till sommarjobb kan inte förvaltningen göra en korrekt bedömning av det uppstådda behovet. Givetvis kan barn- och utbildningsförvaltningen erbjuda ännu fler ungdomar jobb med de statliga medlen, det är det som är hela syftet. Frågan är hur behovet ser ut. Utan att föregå förvaltningens arbete så vågar vi påstå att Västerås stad har god kontakt med det lokala näringslivet. Stickprov kan göras hos tidigare sommarjobbsgivare för att få fram en schablonberäkning över förändringen av det totala antalet privata sommarjobbsmöjligheter. Därefter används de statliga medlen för att täcka upp det eventuellt uppstådda totala behovet, precis det som vårt förslag innebär.

Antingen förstår inte företrädarna för den politiska majoriteten detta eller helt sonika vägrar genomföra det, samtidigt som dessa gör ett försök att vilseleda VLT:s läsare. Det tåls att fundera på vad som är allvarligast av de två.

Emil Thessén (SD), oppositionsråd

Ronja Kullinger, kontaktperson Ungsvenskarna Västmanland