Barnomsorg - Sverigedemokraterna i Västerås

Barnomsorg

Förskolan

Den första tiden i ett litet barns liv är så oerhört viktig och betydelsefull för den fortsatta utvecklingen i livet. Både som barn och förälder måste man känna sig trygg med att förskoleverksamheten är den allra bästa. Trygga barn är en förutsättning för att långsiktigt skapa ett tryggt samhälle där vi värnar om varandra. För de föräldrar som vill att deras barn ska få enskild pedagogisk omsorg ska det valet givetvis finnas och vara möjligt att få. Barngrupperna ska inte överstiga antalet barn som skolinspektionen rekommenderar.

Vi anser att de pedagogiska måltiderna är viktiga i barns utveckling och ska givetvis fortsätta i verksamheterna. Barn tar efter vad vuxna gör. Äter inte den vuxne tillsammans med barnen så ifrågasätts det av barnen som inte förstår varför. Det medför också att barn i grupper där den vuxne inte äter vid måltiderna äter mindre mängd mat.

I förskolor där man behöver riktade insatser, ska en verksamhetsplan upprättas för att säkerställa att kvalitén av investeringen verkligen bidrar till en förbättring i verksamheten.

Vi vill ta bort modersmålsundervisningen i förskolan och istället ska det finnas möjlighet att få extra stöd i svenska språket. Vårt svenska språk ska användas i förskolan för att barnen snabbt ska lära sig att kommunicera på sitt nya hemspråk och få den bästa förutsättningen för att klara sin skolgång. Hemmet ansvarar själva för att lära barnet sitt modersmål och ska inte vara kommunens ansvar.

Våra viktiga svenska värderingar och traditioner ska genomsyra verksamheten och ge barnen en meningsfull vardag där de känner sig sedda och trygga.

Ett regelverk på miniminivå för fri- och lekytor för de kommunala förskolorna ska tas fram. Barn tar plats och behöver gott om utrymme på förskolan, såväl inomhus som utomhus, för att kunna utveckla lek och socialt samspel på ett sätt som tillgodoser deras behov. Något som är mycket viktigt då leken har en viktig betydelse för barns utveckling och skapar förutsättningar för att öka deras självkänsla, självkännedom och sociala färdigheter.

 Arbetsmiljön för personalen är en lika viktig förutsättning för att attrahera nya utbildade pedagoger som att attrahera redan anställda pedagoger att stanna kvar inom sitt yrke. Personalen ska kunna gå hem efter arbetsdagens slut och vara nöjda med sin dag med känslan av att ha utfört ett bra arbete under bra förutsättningar.