Skola - Sverigedemokraterna i Västerås

Skola

Den viktiga skoltiden ska vara en förlängning i tänket som råder under förskoleåren och fortsätta erbjuda barnen trygghet och traditioner. Eleverna ska känna stolthet och att det är ett stort och viktigt steg i livet att börja i skolan. Också här ska vår svenska identitet stärka eleverna så att de känner sig delaktiga och viktiga i det övriga samhället. Kunskaper om den svenska historien och vårt kulturarv ska ges större utrymme i undervisningen. Barn med utländsk bakgrund som redan i förskolan har haft möjlighet att få extrastöd i svenska språket kommer att få lättare start i grundskolan.

Vi främjar fysisk aktivitet och verkar för att mera idrottstimmar ska läggas under skoltid, då vi tror att elevernas inlärning och koncentration då kraftigt förbättras.

Skolan ska främja respekten för demokrati, kritiskt tänkande och åsiktsfrihet. Pedagogerna ska aldrig framföra sina egna åsikter och påverka barnen i någon riktning. Undervisningen ska vara neutral och baserad på fakta och tillförlitlig forskning i alla lägen så att eleverna själva kan utveckla sitt kritiska tänkande. Elevernas oliktänkande bör inte värderas i ”rätt” eller ”fel” åsikter enligt pedagogens bedömning.

Omdömen bör ges även under barnets tidiga skolår för att i tidigare ålder upptäcka barn som är i behov av extra stöd av något slag. Vi vill också betona vikten av att det under skolgången förväntas en prestation av eleverna. Vi behöver stärka känslan av att skolan är till för lärande och inte är en plats för stök. Lärande och bildning ska vara betydelsefullt, roligt och givande och med det följer ett ansvar att göra det bästa man kan av skoltiden från både elevernas och deras föräldrars sida.

Skolans ansvar är att se till att personalen som arbetar där är rätt utbildade, tillräckligt många och i toppklass. Målet är att vi återigen ska vara en skola av världsklass. Läraren ska lägga sin tid på undervisning. Annan personal kan sköta det administrativa arbetet, exempelvis en lärarsekreterare. Därför vill vi att fler vuxna ska arbeta i skolan.

Vi föreslår att inrätta en förberedelseskola där invandrade elever skall gå tills de är redo att slussas in i grundskolan.