Språkkrav vid anställning i äldreomsorgen - Sverigedemokraterna i Västerås

Språkkrav vid anställning i äldreomsorgen

Motion till Västerås kommunfullmäktige.

 

Språkkrav vid anställning i äldreomsorgen

 

Att kunna språket i det land man lever och verkar, är för oss en självklarhet. Det är extra viktigt att kommunikationen inom äldreomsorgen fungerar problemfritt. Äldreomsorgen ska inte användas som en integrationsåtgärd för personer som annars inte är anställningsbara. Hela synen på äldreomsorgen måste höjas och statusen att arbeta med äldre måste stärkas.

 

Vi behöver därför höja kvaliteten på omsorgen samt kompetensen hos personalen. Just nu ses arbetet inom äldreomsorgen ofta som ett arbete att syssla med i brist eller väntan på någon annan sysselsättning, så som exempelvis en utbildning kanske inom ett helt annat område. Detta har tyvärr medfört att outbildad personal som saknar kompetens om varken omvårdnad eller omsorg inte ens klarat av att hantera den basala hygienen. Något som initialt under pandemin fick mycket allvarliga konsekvenser.

 

Under covid-19-pandemin har det visat sig att äldreboenden med fler timanställda drabbats hårdare av smittspridningen. IVO:s granskning har också indikerat att språkförbistringarna har varit en bidragande orsak till smittspridningen. Vår kommun är en av de hårdast drabbade i landet.

 

För att höja kvaliteten på omsorgen krävs att personalen kan prata svenska. Vi anser att personal inom äldreomsorg ska vara certifierade i svenska språket nivå C1, vilket ska vara ett krav vid nyanställningar. Redan anställd personal ska utbildas till samma nivå. Ansvaret för detta åläggs personalen själv på sin fritid som sedan genomför ett test av sina förvärvade kunskaper och uppvisar certifikatet för arbetsgivaren.

 

 

 

Med anledning av det ovan anförda yrkar vi på följande:

 

 

Att Västerås stad kräver certifiering i svenska språket, lägst nivå C1, för att vara anställningsbar inom äldreomsorgen.

Att Västerås stad kräver certifiering i svenska språket, lägst nivå C1, för alla anställda inom äldreomsorgen.

Att Västerås stad inventerar och redovisar språkkunskaperna hos alla anställda inom äldreomsorgen.

Att Västerås stad genomför en rekryteringskampanj i syfte att attrahera fler att utbilda sig, omskola sig och arbeta inom äldreomsorgen.

 

Ann-Christine From Utterstedt

Erik Johansson