Vi kräver realistiska trafikanalyser. - Sverigedemokraterna i Västerås

Vi kräver realistiska trafikanalyser.

Sverigedemokraterna är generellt sett positivt inställda till att staden växer genom att den byggs utåt, exempelvis i form av den nya stadsdelen Sätra. Det ger möjlighet för långsiktigt hållbar planering och korrekt dimensionering av infrastruktur och tillgång till välfärdstjänster. Att möjligheten för att göra rätt från början existerar är dock ingen garant för att så blir fallet.

Sverigedemokraterna ser återigen orosmoln torna upp sig kopplat till trafikfrågan, precis som i planerna för Kopparlunden och närliggande expanderade stadsdelar. Vi sverigedemokrater anser att det är mycket allvarligt att kommunen inte utgår ifrån det framtida trafikscenario som Trafikverket använder sig utav, utan Västerås stad har helt enkelt en egen modell. Kommunen projekterar efter nolltillväxt gällande bilresande baserat på 2011 års nivå medan det i Trafikverkets prognoser antas att trafikflödena kommer stiga kontinuerligt under överskådlig tid (år 2040–2060). För oss sverigedemokrater är det självklart att bilinnehavet ökar med befolkningsutvecklingen och därmed också trafikbelastningen.
Redan nu är bedömningen av Trafikverket att utvecklingen i Västerås kan komma att resultera i stora problem. Ytterliga exploatering i form av den nya stadsdelen Sätra kan komma att leda till ännu större problem utmed riksväg 66. I värsta fall kan det även innebära köbildning på E18. Kommunen måste arbeta om trafikanalysen för Sätra utifrån realistiska kalkyler, gärna i dialog med Trafikverket.

Att utgå från en orealistisk modell för trafikutveckling påverkar också framkomligheten på den redan idag belastade Norrleden. Vi anser, likt Moderaterna och Kristdemokraterna, att Västerås stad bör bredda vägen till dubbla filer. Det är en åtgärd som blir ännu viktigare i ljuset av byggnationen av Sätra vilket kommer påverka trafiksituationen markant.

Vid en breddning av Norrleden måste det tas hänsyn till att det transporteras farligt gods på vägen vilket ställer krav på säkerhetsavstånd till bebyggelse. Enligt remissvaren rörande Sätra kan Länsstyrelsen, med det underlag som finns idag, inte bedöma huruvida riskfrågan kopplat till farligt gods kan komma att påverka utformningen av planområdet. Det är en allvarlig brist. Ännu allvarligare är det att Länsstyrelsen inte ställt sig bakom de riktlinjer som kommunen hänvisar till i planbeskrivningen angående farligt gods, framtagna av Mälardalens Brand- och räddningsförbund. Detta anser vi vara mycket allvarligt.

Att Västerås stad inte delar grundprinciper och regelverk med statliga aktörer som exempelvis Boverket eller i detta fall Trafikverket och Länsstyrelsen är inget nytt, det har vi sverigedemokrater gång på gång uppmärksammat. Förfarandet måste upphöra, oavsett om det gäller infrastruktur, bostadsbyggnationer eller andra områden.

Avslutningsvis vill vi lyfta fram att trafikintensiteten på stadens trafikleder skulle kunna minska genom en aktiv satsning på bostadsbyggande, näringsliv och infrastruktur i våra mindre tätorter.

Emil Thessén (SD), oppositionsråd. Kenneth Nilsson (SD), ledamot i Tekniska nämnden & Skultuna kommundelsnämnd. Jens-Ove Johansson (SD) ledamot i Byggnadsnämnden & ersättare i kommunfullmäktige.