Vi tar fajten i byggnadsnämnden - Sverigedemokraterna i Västerås

Vi tar fajten i byggnadsnämnden

Vi tar fajten i byggnadsnämnden

I samband med fjolårets kommunalval gav västeråsarna oss Sverigedemokrater förtroendet att ta plats i en rad nämnder som vi tidigare inte varit representerade i. En av dessa är glädjande nog byggnadsnämnden och tur är väl det.

Under byggnadsnämndsmötet 24 januari antog majoriteten (S+L+C+MP) att ställa ut dp1855, Lothar 5, för granskning. Att majoriteten vill förtäta och bygga bostadshus i kvarteret är inte förvånande men mycket olyckligt utifrån uppvisad detaljplan.

Majoriteten önskar uppföra ett höghus av den typiska moderna arkitekturen och beskrivs i detaljplanen som ett ”urbant träd” med direkthiss till samtliga 15 lägenheter. Värt att notera är även den riskanalys som återfinns i detaljplanen där det framgår att ”halterna av vissa ämnen i marken ligger över vad Naturvårdsverket rekommenderar för ett scenario där människor ska kunna vistas permanent under en livstid. Då planerna är att bygga bostäder skulle dessa massor kunna utgöra en risk för människors hälsa.”

Kvarteret Lothar är av riksintresse för kulturmiljövården och Sverigedemokraterna beklagar att majoriteten varken tar detta eller närboendes synpunkter på allvar. Det undgår ingen att både den förgående och nuvarande politiska majoriteten i Västerås haft och har det mycket besvärligt med att leva upp till byggnationsmålen gällande bostäder.

Denna egenorsakade press leder bevisligen till både märkliga, olämpliga och rent av förkastliga detaljplaner från majoriteten. Det finns dock ljusglimtar i detaljplansmörkret, Sverigedemokraterna är positiva till att Västerås växer och ser mycket positivt på framväxten av nya stadsdelar som exempelvis Sätra. Det är rätt sätt att bygga.

Förtätning och nybyggnation i området Lothar kräver stor varsamhet och respekt för områdets kulturmiljö och arkitektoniska särdrag. Detaljplanen inkräktar på bevarandeprogrammet från år 1985 gällande kulturmiljön i mot närliggande Hahrska Palazet.

Förtätningen har dessutom, i vanlig ordning, väckt stark opinion av närboende vilka är mycket kritiska då byggnationen kommer att påverka deras boendesituation, inte minst vad gäller insyn och utsikt.

Ännu en gång väcker majoritetens planer för Västerås bostadsutveckling ilska och frustration hos våra medborgare och politiska opposition. Sverigedemokraterna kommer att fortsätta att belysa beslut som dessa och vara en kraftfull röst för en sund utveckling av Västerås.

Jens Ove Johansson (SD)

ledamot i byggnadsnämnden

Lars Nord (SD)

ersättare i byggnadsnämnden

Emil Thessén (SD)

oppositionsråd.